Milí rodičia!
MESTO NITRA oznamuje, že zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v dňoch 4. 5. a 5. 5. 2021

podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ Štiavnická bude možné uskutočniť:

  • poštou na adresu: Materská škola, Štiavnická 1, 949 01 Nitra
  • formou e-mailu: msstiavnicka@smsnitra.sk
  • osobne v materskej škole:  dňa 4.5.2021 v čase od 9.00 hod do 16.00 hod.  bude možné osobne doručiť žiadosť do MŠ Štiavnická, kde bude zabezpečená služba na prevzatie  žiadosti s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení bez osobnej prítomnosti detí. Vzhľadom na prijaté opatrenia  nebude možné  si pozrieť triedy, ani zdržovať sa v priestoroch materskej  školy.

Zákonný zástupca dieťaťa okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy, prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Každá žiadosť musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami, pokiaľ sú uvedení v rodnom liste dieťaťa.

Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní:

  • Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021 je od školského roku 2021/2022 predprimárne vzdelávanie povinné podľa § 28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
  • Podľa § 59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na povinné predprimárne vzdelávanie. Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci.

Spádové materské školy pre jednotlivé časti a ulice mesta sú zverejnené na webovom sídle mesta Nitra.

PODMIENKY PRIJATIA DIEŤAŤA DO MŠ Štiavnická 1, NITRA
prerokované pedagogickou radou MŠ Štiavnická

V súlade s § 59a ods.1 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa
prednostne na povinné predprimárne vzdelávanie prijímajú deti:

  • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné - t.j. deti, ktoré do 31.8.2021 dovŕšia 5 rokov

V prípade väčšieho záujmu, ako je kapacita MŠ sa prednostne prijímajú deti:

  • ktoré do septembra 2021 dovŕšia vek 3 roky
  • ktorých súrodenec už navštevuje našu materskú školu
  • deti mladšie ako 3 roky sa príjímajú iba v prípade voľnej kapacity MŠ

Pred nástupom dieťaťa do MŠ je dôležité, aby malo osvojené hygienické a kultúrne návyky : t.j. dieťa bez plienok, dieťa, ktoré sa vie vypýtať na toaletu a vie ju používať, dieťa dokáže samostatne jesť lyžicou, piť z pohára).

Zápis detí do materských škôl pre školský rok 2021-22
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy