OZNAMY

Úhrada poplatkov za dochádzku

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 8/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry. Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 § 140 ods. 9 a § 141 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ZUŠ J. Rosinského, CVČ Domino, školských kluboch, materských školách a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry.

2. Výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov určuje MŠVVaŠ SR vo finančných pásmach. Konkrétnu výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo určuje zriaďovateľ.

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole:

  • dieťa s trvalým pobytom v Nitre do 3 rokov - 50 €
  • od 3 rokov - 20 €
  • dieťa s trvalým pobytom mimo mesta Nitra - 65 €

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa :

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 
b) ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa :

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom 
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase letných prázdnin, 
c) pomernú časť príspevku uhrádza zákonný zástupca v prípade, že bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená závažnými dôvodmi zriaďovateľa bez možnosti zaradenia dieťaťa do náhradnej materskej školy.

Úhrada poplatkov za stravu

Podmienky úhrady príspevku  

a)  príspevok vo výške nákladov na nákup potravín (stravné) uhrádza zákonný zástupca dieťaťa mesačne vopred , (najneskôr do 20. dňa * bežného mesiaca na mesiac nasledujúci) vo výške uvedenej na dve desatinné miesta v stĺpci úhrada v € a to: 
b)- bezhotovostným bankovým prevodom 
c) - poštovou poukážkou 
d) ak pripadne 20. den v mesiaci na sobotu, nedeľu,  alebo sviatok, úhrada sa vykoná v najbližší pracovný deň

Podmienky odhlasovania a prihlasovania dieťaťa na stravu

a)   odhlásiť, resp. prihlásiť dieťa na stravu je možné 1 deň vopred , najneskôr do 14.00 hod., zákonný zástupca dieťaťa zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod., za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje 
b)  ak sa strava odhlási 1 deň vopred, zníži sa o sumu zaplatenú za počet odhlásených porcií suma, ktorá sa má platiť v nasledujúcom období 
c)  dieťa, ktoré ochorelo počas víkendu odhlasuje zákonný zástupca v pondelok ráno, najneskôr do 7.15 hod. 

Podľa Metodickej príručky pre školské stravovanie vydanej MŠ SR (2007), sa v materských školách spracováva výkaz stravovaných osôb v spolupráci s pedagogickými zamestnancami MŠ.

Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno dieťa je podľa vekových kategórií stravníkov :
Materská škola:

Desiata 0,38 €  
Obed 0,90 €  
Olovrant 0,26 € 
Spolu 1,54 € 

Predškoláci + deti v hmotnej núdzi

Materská škola    
Dotácia 1,20 € 1,20 €
Rodič platí 0,34 € / deň 0,08 € / deň

Réžia  2,50 € / mesačne