O ŠKÔLKE

Charakteristika MŠ

MŠ Štiavnická 1, Nitra, je plne organizovanou 6-triednou materskou školou s celodennou prevádzkou. Je  umiestnená v časti sídliska Chrenová III.  Nitra, v účelovej budove, ktorá je dvojpodlažná. Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.30 hod. -  do 17. 00.hod.

V materskej škole sú zriadené 2 triedy s integrovanými deťmi so sluchovým postihnutím. MŠ Štiavnická má v spolupráci s OÚ OŠaK v Nitre podpísanú dohodu s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave o experimentálnom overovaní integrácie sluchovo postihnutých detí . V integrovaných  triedach výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú okrem učiteliek MŠ, aj špeciálne pedagogičky. Z toho dôvodu má MŠ k dispozícii primerané technické a špeciálno-pedagogické vybavenie, adekvátne k starostlivosti, ktorú poskytuje. Integrácia je verifikovaná a edukácia sa uskutočňuje v intenciách predprimárnej výchovy a vzdelávania. Gestorom odborného a metodického vedenia  integrovaných  tried je PaedDr. Anna Baráthová - logopéd, surdopéd. 

Vzdelávací program pre deti so sluchovým postihnutím sa uplatňuje     pri vzdelávaní detí v materskej škole  v zmysle § 94, ods.1 písmeno a), b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 2 ods.1 vyhlášky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách.

Zameranie materskej školy

V ŠKvP  „Zvedavkovia objavujú a poznávajú svet“ strategický zámer súvisí s podmienkami a možnosťami materskej školy Štiavnická a  je orientovaný na environmentálnu výchovu, regionálne zvyky a ľudové tradície. Zameranie materskej školy bolo rozpracované do vlastných špecifických cieľov, profilu absolventa a vzdelávacích štandardov v učebných osnovách.

Environmentálna   výchova  - plnením  špecifických cieľov rozpracovaných v jednotlivých tématických celkoch  ŠKvP prostredníctvom  environmentálneho  projektu:„ Environmentálny svet  – „ Kamaráti prírody a lesov“ -vytvárať  citový vzťah k prírode, pestovať  potrebu starostlivosti o prírodu, život v nej,  utvárať základy environmentálneho cítenia. Pravidelne chodiť  s deťmi do prírody, pozorovať  ju, sledovať  zmeny a premeny v nej, vytvárať ochranárske postoje z hľadiska profilu absolventa.

Materská škola zameriava  pozornosť   na zachovávanie –Ľudových  zvykov a tradícií  našich predkov- hravým spôsobom budovať v deťoch už od útleho detstva vzťah k ľudovej kultúre, k slovesnému a hudobnému folklóru, k ľudovému tancu, k ľudovej architektúre, utvárať národné povedomie a národnú hrdosť  v zmysle zamerania profile asolventa byť hrdý na svoju vlasť. Dopĺňať spolu s deťmi “Izbu ľudových tradícií”, zabezpečiť jej sprístupnenie pre verejnosť.

Zachovávať  pre ďalšie generácie odkaz a dedičstvo našich starých mám  a starých otcov, naše kultúrne dedičstvo prostredníctvom  interného projektu: Ľudové tradície – babičkine tajomstvo”..“Hlavným  cieľom  predprimárneho  vzdelávania  je  dosiahnuť   optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň  ako základ pripravenosti na školské  vzdelávanie  a na  život  v spoločnosti.  Východiskom  je  jedinečnosť   dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu...“ 

 • vytvárať optimálne podmienky pre harmonickú výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku v súlade s ich individuálnymi vývinovými a vekovými osobitosťami;
 • uplatňovať denný poriadok tak, aby bolo vyvážené striedanie spontánnych a riadených činností   a edukačných aktivít a to v rozsahu potrieb každého dieťaťa  pri dodržiavaní platnej legislatívy;
 • v plnej miere humanizovať výchovno-vzdelávací proces v materskej škole;
 • výchovou smerovať k rozvoju emocionality, sociability a intelektu, ako základnými zložkami  osobnosti dieťaťa, rešpektovať duchovný, mravný a sociálny rozvoj detí;
 • rešpektovať slobodu dieťaťa, právo dieťaťa na odpočinok a voľný čas, na účasť na hre a oddychovej činnosti zodpovedajúcej jeho veku, ako aj na slobodnú účasť na kultúrnom živote a umeleckej činnosti;
 • zabezpečovať ochranu detí pred akýmkoľvek telesným, alebo duševným násilím;
 • poskytnúť deťom mnohostrannú škálu podnetov pre ich ďalší rozvoj v oblastiach: kognitívnej, sociálno-emocionálnej, psychomotorickej oblasti;
 • podchytiť u detí schopnosti, rozvíjať zručnosti a nadanie, vyhľadávať talentované deti;
 • posilňovať u detí úctu k ľudským právam a základným slobodám, úctu k svojim rodičom, k svojej vlastnej kultúre, jazyku a hodnotám krajiny svojho pôvodu;
 • dôsledne pripraviť deti na vstup do 1. ročníka ZŠ;
 • venovať sa deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky.

Filozofia a vízia materskej školy

Zmyslom našej práce je vytvorenie materskej školy, do ktorej deti radi chodia, kde staršie deti pomáhajú mladším, kde učitelia sú kamarátmi detí, kde sa rešpektuje osobnosť, sloboda a dôstojnosť dieťaťa, kde sa dieťa spontánne rozvíja v láskyplnom a podnetnom prostredí...
          ...prvých šesť rokov života dieťaťa je pre jeho celý ďalší život najdôležitejších. Formuje a vyvíja sa jeho osobnosť, jeho zmyslové, intelektové schopnosti, buduje sa jeho vzťah k ľuďom, sebe samému, svetu, slobode, zodpovednosti...
V tomto období je preto viac ako kedykoľvek neskôr dôležitý individuálny a láskavý prístup k dieťaťu, správne vzory iných detí a dospelých, harmonické prostredie...